Naše riešenia

Riešenia, ktoré vyvíjame pre našich klientov,  pozostávajú z nasledovných fáz ich životného cyklu: 

 • Výber prostredia vývoja - po dohode s klientom určíme prostredie, v ktorom bude samotný vývoj prebiehať a ktoré bude v súlade s potrebami klienta a kapacitami firmy. Zároveň sa firma zaviaže, že v prípade jej zániku poskytne klientovi zdrojové kódy k aplikácii, právo ich používať ako aj potrebné zaškolenie tak, aby klient mohol sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, aplikáciu ďalej spravovať.  
 • Predvývojová fáza - na základe požiadaviek klienta vypracujeme konkrétnu ponuku na vytvorenie a dodanie riešenia s presným opisom toho, čo je potrebné vyvinúť a zrealizovať, aký je možný časový horizont riešenia a aké sú ľudské nároky a cenové odhady. Po odsúhlasení ponuky sa táto fáza končí uzavretím kontraktu.  
 • Vývojová fáza - začína analýzou, nasleduje návrh a samotný vývoj riešenia. V tejto fáze preferujeme prístup čiastkových testovacích implementácií, pomocou ktorých overujeme riešenie v miestach s najvyšším rizikom. Následne prebehne inštalácia finálneho riešenia, zaškolenie užívateľov a  testovacia prevádzka pod dohľadom našich zamestnancov.   
 • Povývojová fáza - po úspešnej implementácii riešenia poskytujeme svojim klientom na základe servisnej zmluvy nepretržitý a takmer okamžitý servis prostredníctvom diaľkovej podpory, ktorá nám tiež umožňuje predchádzať vzniku prípadných problémov. Ak je to potrebné, naši pracovníci realizujú u klientov servisné návštevy. Zároveň v prípade, ak nebola vyčerpaná kapacita servisu podľa servisnej zmluvy, môže byť táto po obojstrannej dohode medzi firmou a klientom využitá na ďalší kvalitatívny vývoj riešenia.

  Stručný popis niektorých typov riešení:

  Projekt  Import Bridge.

  Cieľom projektu bolo vytvoriť inteligentný dátový most pre importovanie dát poistníkov a poistencov z heterogénneho prostredia so zaťažením na opakujúce sa chyby v konzistencii dát.

  Klientska aplikácia vyžíva informácie uložené v znalostnej databáze chýb, aktualizuje túto databázu pri každom behu importu, zabezpečuje naplnenie aplikačných číselníkov zákazníka z dát cudzieho informačného systému s tým, že opakujúce sa chyby v štruktúre a obsahu dát o poistníkoch a poistencoch opravuje na základe uložených znalostných pravidiel

  Architektúra je založená na SQL server databáze, dátová integrita bola okrem referenčných pravidiel udržiavaná serverovou obchodnou logikou naprogramovanou pomocou Transact SQL. Klientske aplikácie boli naprogramované pomocou .NET Framework technológie v  C# programovacom jazyku.

  Projekt Global  Extension

  Cieľom projektu bolo vytvoriť komplexný systém pre podporu procesu spracovania poistných udalostí Bola vytvorená viacvrstvová štruktúrovaná aplikácia, ktorá automatizovala rutinné procesné postupy spracovania poistných udalostí.

  Klientska vrstva implementovala množstvo interaktívnych funkcií (obrazoviek, reportov, výpočtových funkcií) naprogramovaných ako Windows klientska aplikácia v C# programovacom jazyku.

  Serverová aplikačná logika zabezpečovala integráciu jadrových dát o poistníkoch, poistencoch a poistných udalostiach uložených v heterogénnych databázach typu Oracle a Microsoft SQL server. Zabezpečovala aj on-line kontrolu integrity dát a obojstrannú migráciu.

 

Kontakt

ZUKON s. r. o.
Južná Trieda 78
040 01 Košice

Tel./fax:
+421-55-678 28 48

Mobil:
+421-905 626 5912006 © ZUKON v.o.s. - všetky práva vyhradené | webdesign (c) bart.sk